Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TRADICIONALNI MEĐUNARODNI KONKURS »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
I EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
U Ljubljani, dana 30. januara 2023

Razpisuje Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu
»ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023«

Početak : 30. januar 2023
Kaj konkursa : 15. mart 2023

Međunarodno književno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023«
za najbolju pjesmu dodjelićemo u Derventi ili Gradišci na jednoj od zajedničkih prezentacija ili Ljubljana, Beograd.
(tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Posavske novosti, Srpska dijaspora i Otadžbina SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org i FB.
Za međunarodno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE«
LJUBLJANA 2023«
biće izabrane za svaki konkurs tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org i www.akademija-ueasnu.com
POTPUNI KONKURSNI MATERIJAL
• Teme pjesama: Različite – prva o zaljubljenim u prirodi, a druga o zavičaju ( ne kraća od 5, a ne duža od 10 strofa).
• Autori stariji od 18. godina.
• Ukoliko je prijavljena pjesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
• Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
• Učesnici šalju jednu još ne objavljene pjesme u tri primjerka za svaki konkurs posebno.
• Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
• Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
• Pisati u fontu Times New Roman 12 u rasponu stihova veličine 12 t.
• Radovi ne smiju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
• Radove procjenjuje tročlani, a po potrebi petočlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
• Pristigli radovi se ne vraćaju.
• Nepotpune prijave na konkurse neće se uzimati za rešavanje.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU.
Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja, USKS, SSDS ili UEASNU.
Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS, SSDS ili UEASNU.
Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS, SSDS ili UEASNU.
NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraćaju na zalogu organizatora.
Moguće je, u slučaju da dođe veći broj kvalitetnih pesama, da se organizatori dogovore i dodatno vrednuju za oba konkursa po 3 pesme za diplomu uz zlatnu značku USKS, SSDS ili UEASNU.

Radove slati isključivo običnom poštom u vezi poštarskog predala (sandučeta), a adresirati latinicom (inače ćirilicu pošta vrati nazad) na adresu: za prvi Združenje srpskih književnikov Slovenije ili za drugi konkurs Združenje Evropske Akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1 Ljubljana 1001 p.p 2315 Slo.

Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade USKS »ZLATNO PERO« i za UEASNU »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023« Važno je okružiti za koji se konkurs konkuriše.

Za dodatne informacije
[email protected] ili [email protected]

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
I EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI
Predsednik Saša Gajić prof.

IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023«
Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………….
Datum i mjesto rođenja : …………………………………………………..
Jedinstven matični broj : …………………………………………………..
Adresa boravka :…………………………………………………………..
Adresa e-pošte :……………………………………………………………
Broj telefona :……………………………………………………………..
Zanimanje,stepen obrazovanja :……………………………………………
Napomena!!!!
Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.
Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Posavske Novosti, Srpska dijaspora i revije »Otadžbina« bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim konceptom, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima. Na osnovu navedenog učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom moguće uspješnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.
U ………………………………
Datum: ……………………………
Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom:……………………..